Home
Videos uploaded by user “CMV - Network Solutions”
Blend màu tím cực đẹp
 
04:17
by Đình Việt Thắng
vSphere Hypervisor   Installation & Configuration
 
04:35
by Đình Việt Thắng
Hướng dẫn quản trị server 1 - Lesson 2
 
01:28:04
by Đình Việt Thắng
Hướng dẫn quản trị server 1 - Lesson 3
 
01:44:25
by Đình Việt Thắng
Blend Màu Hồng Phấn
 
02:09
by Đình Việt Thắng
Multiple Site to Site IPSec VPN Cisco Router
 
26:32
by Đình Việt Thắng
Install Zabbix on CentOS 6 8
 
13:02
reference links: https://vinahost.vn/ac/knowledgebase/239/Hng-dn-cai-t-phn-mm-Monitor-Zabbix.html https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/installation/install_from_packages by Đình Việt Thắng
Bước cơ bản xử lý ảnh chân dung
 
01:49
by Đình Việt Thắng
Thiết lập hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ
 
16:36
lab 2/9 by Đình Việt Thắng
Blend màu mùa hè
 
02:49
by Đình Việt Thắng
[ Khắc phục] Camera RAW Editing is not enable
 
02:34
by Đình Việt Thắng Đơn giản chỉ là mở ra = pts ko chơi bridge nữa =))))
Hướng dẫn quản trị server 1 - Lesson 4
 
01:51:18
by Đình Việt Thắng
Install Cacti on CentOS 6.8
 
13:13
The command order when install CentOS: THE PREREQUISITES: yum install httpd httpd-devel -y yum install mysql mysql-server -y yum install php-mysql php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-cli php-mysql -y yum install php-snmp -y yum install net-snmp-utils p net-snmp-libs php-pear-Net-SMTP -y yum install rrdtool -y service httpd start service mysqld start service snmpd start chkconfig httpd on chkconfig mysqld on chkconfig snmpd on wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm yum install cacti -y DATABASE mysqladmin -u root password 123456 mysql -u root -p create database cacti; grant all on cacti.* to [email protected] identified by '123456'; flush privileges; exit rpm -ql cacti | grep cacti.sql /usr/share/doc/cacti-0.8.8h/cacti.sql mysql -u cacti -p cacti /usr/share/doc/cacti-0.8.8h/cacti.sql vi /etc/cacti/db.php vi /etc/httpd/conf.d/cacti.conf service httpd restart vi /etc/cron.d/cacti and Enjoy! Sorry for the audio :( because my microphone is failure when I am recording this. by Đình Việt Thắng
Lab 3 -  VLAN and VTP configuration
 
08:31
by Đình Việt Thắng
Adobe After Effect CS6 Error Could not convert Unicode characters
 
03:14
Adobe After Effect CS6 Error Could not convert Unicode characters 23::46 Lỗi import thường gặp. Bạn hãy đổi tên đường dẫn tới file import thật ngắn gọn và không có ký tự đặc biệt, tiếng việt, nếu là tiếng việt chuyển hết về ký tự alphabet =D Đình Việt Thắng
Lab 1 -  Basic switch setup
 
11:03
by Đình Việt Thắng
OSPF Filtering LSA Type 5
 
12:28
by Đình Việt Thắng
How to connect EVE to Cloud
 
06:32
by Đình Việt Thắng
Hướng dẫn quản trị server 1 - Lesson 6
 
01:24:56
by Đình Việt Thắng
Configure IP SLA - Cisco Router
 
12:48
by Đình Việt Thắng
Blend màu theo style Trung Quốc
 
05:32
by Đình Việt Thắng
Hệ thống Mạng Domain Network dùng trong Quản lý Doanh Nghiệp
 
49:51
MCSA, MCSE Training Xây dựng hệ thống Mạng Domain Network dùng trong Quản lý Doanh Nghiệp. I- GIỚI THIỆU Với các mô hình trước sử dụng mạng Workgroup tuy có lợi điểm là đơn giản , dễ triển khai nhưng không thuận lợi trong công tác quản trị và tính bảo mật kém, do vậy mô hình Lab-4 giói thiệu hệ thống Domain Network với các ưu điểm - Quản lý tập trung toàn bộ mọi thành phần trong hệ thống - Khả năng bảo mật cao nhưng thuận lợi nhờ cơ chế Single Set of Credential - Khả năng co giãn linh động cho mọi quy mô, dễ dàng mở rộng - Áp dụng cơ chế quản lý dựa trên Policy (Policy-based Administration) - Cho phép triển khai các Application tích hợp trong AD Database do vậy tận dụng được cơ chế Replication của AD II- CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI Mô lab gồm 3 máy : 1 máy dùng Windows Server 2k3 làm Domain Controller, DNS, DHCP server, 2 máy Vista dùng cho User với các bước thực hiện để minh họa khả năng quản lý của Domain Network với các công việc: - Xây dụng hệ thống Domain bao gồm : nâng cấp Domain Controller - Triển khai DHCP Server trên máy Domain Controller để cấp thông số cho các máy Workstation kết nối (Join) Domain một cách tự động - Tổ chức hệ thống và phân quyền quản trị (Delegate) - Tạo Home Directory, Roamming Profile cho Domain User - Thiết lập Group Policy Object (GPO) để : triển khai application (deploy software), Script, kiểm soát các sự kiện (Events) xảy ra trong hệ thống III- TRIỂN KHAI CHI TIẾT 1. Dựng domain controller trên máy Server với domain là nhatnghe.local. 2. Cấu hình lại DNS server (tạo reserve lookup zone..) 3. Cài và cấu hình DHCP server trên máy Server 4. Join tất cả các máy client vào domain nhatnghe.local dùng ip động 5. Cho các máy client dùng Ip động truy cập được internet. 6. Tổ chức các OU và user sau: a. Trong doamin nhatnghe.local tạo 2 OU : HCM và NhaTrang b. Trong OU HCM tạo 2 OU con PKthuat , PGvien và user AdminHCM c. Trong OU PKthuat tạo user AdminPKT và user Nv1,Nv2,Nv3 d. Trong OU PGvien tạo user AdminPgv và user Gv1,Gv2,Gv3 e. Trong OU Nhatrang tạo 2 OU con PKthuat ,PGvien và 2 user AdminNT, NV4 7. Trong OU HCM\PKthuat tạo group GKThuat add AdminNv1,Nv2,Nv3 vào group này. Trong OU HCM\PGvien tạo group Gvien add Gv1,Gv2,Gv3 vào group này. Trong Ou HCM tạo group Admin add AdminPKT, adminPgv vào group này. 8. Cài AdminPAK.msi vào máy Client1và máy client2 9. Ủy quyền cho user AdminHCM có toàn quyền trên OU HCM và user AdminNT có toàn quyền trên Ou NhaTrang (cho 2 user này có quyền tạo policy cho Ou của mình). 10. Cho user AdminHCM, AdminNT, AdminPKT, AdminGVien được phép Remote Desktop. Trên máy client1 logon vào AdminHCM và AdminNT Remote Desktop vào Doamin để kiểm tra. 11. Dùng quyền của AdminHCM ủy quyền cho user AdminPKT có toàn quyền trên OU PKthuat, user AdminPGV toàn quyền trên OU PGvien. 12. Dùng quyền AdminPKT cấm tất cả các user trong OU PKThuat không được phép chạy Notepad.exe, ngọai trừ user AdminPKT. 13. Trên Server tạo folder FileServer, share foler này cho group GKThuat có quyền read, group Gvien chỉ có quyền xóa file và folder do chính user đó tạo ra, group Admin có full quyền 14. Cài mày in Lexmark trên máy Server và share cho mọi user có quyền in. Dùng quyền AdmimHCM tạo logon script cho OU HCM sao cho khi user logon tự động add network từ Ser1 về máy client. 15. Tạo logon script cho tất cả các user tự động map folder Fileserver về ổ đĩa Y: máy client. 16. Kiểm toán tất cả các user trong ou HCM in trên máy in Lexmark. 17. Kiểm toán tất cả user truy cập vào foleder FileServer. 18. Cho các user dùng Roaming Profile, 19. Làm Home folder cho tất cả các user 20. Deploy office cho tất cả các user. 21. Backup DHCP, Backup domain. Copy các thông tin backup sang PC khác. Ghost lại máy Domain sau đó restore DHCP và domain trở về trạng thái ban đầu. by Đình Việt Thắng source: http://nhatnghe.com/tailieu/nnlab/bai%20lab%204.htm
Hướng dẫn quản trị server 1 - Lesson 7- End
 
01:11:49
by Đình Việt Thắng
Blend màu phong cách Hipster Film Vintage
 
04:22
by Đình Việt Thắng
Blend mùa thu vàng
 
04:13
by Đình Việt Thắng
MPLS L3 VPN PE CE OSPF
 
41:29
by Đình Việt Thắng
[Lab 3 in 1 ] VLAN Routing + DHCP + PAT
 
20:53
exam last year 2013 VLAN Routing + DHCP + PAT by Đình Việt Thắng
Blend Màu mùa thu vintage vàng
 
03:31
by Đình Việt Thắng
BGP Community   No Export
 
14:30
by Đình Việt Thắng
How to setup EVE   Emulated Virtual Environment
 
27:29
Hướng dẫn cài đặt eve - emulated virtual environment by Đình Việt Thắng
Deploy Office 2003 with Server 2003 tool ork.exe
 
14:05
Link ork here: http://download.microsoft.com/download/0/e/d/0eda9ae6-f5c9-44be-98c7-ccc3016a296a/ork.exe by Đình Việt Thắng ( sorry no sound so sad ann so long, I'll shorten them in future :P ) source: http://giang.nhatnghe.vn/deploy.htm
BGP Peer Group in a AS
 
05:35
by Đình Việt Thắng
vSphere Hypervisor   License Overview
 
02:36
by Đình Việt Thắng
Blend màu retro phương Tây
 
03:43
by Đình Việt Thắng
Install and Crack ACS 5 8
 
18:32
by Đình Việt Thắng
1 Local User & Group
 
03:09
by Đình Việt Thắng
CCIE - SW-1 - Static MAC Address Table Entry
 
06:15
by Đình Việt Thắng